Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

CHARACTER- SCHETS

Opzieneresfe beftemd. Men heeft haar zelfs deeze groote rol ingeruimd, men heeft haar zelfs daar toe •gefchikt gemaakt, — zij zal dus ook deeze rol weten •te behouden; zij zal zig nooit weder van den throon boten afwerpen, vvaar zij zoo veele. kroonen vindt, die haar zulk eene genoeglijke rust verfchaft, en dien 'zij in 't toekomende met den minnaar van haar hart deelen wil.

De voortduwende vermaningen van Ouderen en Opvoederesfen, willen niet.meer den voorigen indruk maaken, of worden zelfs geheel en aLmet onwilligheid en tegenftand afgewezen. Het jonge Meisjen beeft reeds de zwakheden, zoo wel der wetten, als -van haare wetgeveresfen, nader leeren kennen, en is aan dezelven, om mij van deeze gepaste uitdrukking te bedienen, boven het hoofd gewasfen. Zij vindt im honderd dingen ,. en regelen van opvoeding befpottelijk, welken men te voren als heilig geëerbiedigd had. Het verbodene heeft niet meer die fchrikverwekkende en te rug houdende gedaante, waar onder zig het zelve in het fchool* vertrek j en in duistere Gefchriften over de opvoeding, vertoonde. Het vuuriger en helderer ziende Meisjen ontdekt misfchien zelfs geheel het tegendeel, en het doet haar leed, zig zoo lang te hebben laaten misleiden en bedriegen. ■Kortom, 'er ontftaat thans langzamerhand eene zekere verlichting in de vrouwelijke ziel, en mét en door haar eene zekere warmte van het vrouwelijk bloed, die in de eerfte jaaren van 's Meisjens huwbaarheid de zonderlingfte en onvervvagtfte verfchijnfelen kan veroorzaaken. Het Meisjen begint thans omtrent allerleije zaaken en betrekkingen nadenken te krijgen, die tot hier toe buiten den kring van haare waarnemingen

Sluiten