Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VROUWEN.

99

zijn, dat nieuwe verdedigers van het fchoone geflacht zelfs de Coquetterie in befcherming genomen, en verdedigingen voor dezelve gefchreven hebben. De voorftanders deezer vrouwelijke zwakheid , die wij reeds zoo dikwils in eene ongeneeslijke ziekte van het character zagen ontaarten, hebben beweerd, dat wanneer een Vrouw den Man door haare minneftreeken niet tot eenig kwaad verleiden, maar alleen zijne genegenheid bezitten, en zig daar door den weg ten huwelijk baanen wil, de Coquetterie eene zeer geoorloofde kunstgreep der wijsgeerte van het vrouwelijk leven zij, en bij het fteeds meer en meer verminderen der huwelijken , niet alleen verdediging verdient, maar ook door de Natuur zelve gebillijkt wordt. Deeze redeneering verraadt meer toegevende menfehenliefde en goedaartigheid, dan wel overdagte voorzigtigheid , en diepe menfchen-kennis, en kan wegens de groote neiging van het vrouwelijk geflacht tot uiterften, en door de bovendien thans zoo in het oog loopende zedenloosheid , oneindige nadeelen bewerken. Moet men de zwakheden van een zoo zwak en zoo prikkelbaar geflacht toegeven , of wel geheel en al helpen bevorderen, op dat onder honderd Meisjens eindelijk eens deeze of geene een zinlijk Man door haare min» neftreeken naar het huwelijks - outer trekke? Maar dit is alleen mijn tegengefteld gevoelen van de eene zijde voorgedragen. Ik wil ook de andere niet verbergen. Een Meisjen, het welk door de wapenen van Coquetterie, — dus niet langs den weg van liefde en eerlijkheid, maar door list, èènen Man gevangen had, zal door haare ijdelheid zeer ligt vervoerd worden, om naar de aanbidding van meerdei Mannen te haaken, en naderhand eene Coquette ui G a be-

Sluiten