Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*n CHARACTER-SCHETS

zijn. Zij zenden ons moedwillig, en met befpotting, weg, wanneer wij uitgeleefd hebben; — en wanneer zij zelve beginnen te verwelken , onderrigten zij jongere vrouwlieden door haare kennis en ondervinding. — Zij leggen met anderen aan, wanneer wij aan haare luimen niet meer behaagen, of ons geld tot uitvoering van haar wangedrag niet meer toereikende is. Heeft de Natuur aan deeze Sirenen het kleinood van fchoonheid en vrouwelijke bevalligheid gefchonken, zijn zij nog verleidender ert onwederftaanlijker. Bezitten zij een doordringend verftand, en, bij haare fchoonheid, een boos hart, met het momaangezicht der onfchuld overdekt , zoo is 'er geene mannelijke deugd, die zij niet overwinnen kunnen. —

Men zoude alle Coquetten in drie zoorten kunnen verdeelen. In zulken, die of nevens haare Gemaal flechts éénen Minnaar, eenen zoogenaamden huisvriend , of meerdere van dien aart te gelijker tijd hebben , of dezelven geduurig verwisfelen. De eerfte zoort van Coquette Vrouwen vindt ;men overal, zelfs daar, waar het zeden-bederf der eeuw nog geenen hoogen graad bereikt heeft, ook in zulke huwelijken, alwaar tusfehen Man en Vrouw liefde cn eendracht fchijnt te heerfchen. Het recht , om eenen huisvriend te hebben, hoe onbillijk het ook fteeds zijn moge, laaten zich de Vrouwen niet gaarne ontnemen, en wij zijn toegevende genoeg, om haar dikwils zulk eenen toe te ftaan, daar wij wel weten, dat wij altijd niet in ftaat zijn ons met onze Vrouwen bezig te houden. Eene Coquette , die flechts éénen aanbidder heeft, maakt bovendien zoo veel opzien niet, als zij, die naar de gunst van veelen te gelijker tijd ftaat, meer konst en list tot bewaaring

Sluiten