Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VROUWEN. ui

vooraf berekenen; hij rekende verkeerd, en werd de befpotting van het Publiek. Maar de Coquette Vrouwen , die, fchoon eenen jongdn, beminnelijken Gemaal hebbende, wien zij zelfs niet ongenegen waren, evenwel misftappen begaan, fchijnen niij iets onverklaarbaars in haar character te «hebben, of tot de zinlijkfte Vrouwen van deeze zoort te behooren, Haare zedenlooze luim zoekt afwisfelingen en minnehandel , zonder dat zij zelfs van de hevigheid van haare drift reden geven kan. — Wij zijn over 't algemeen niet altijd in ftaat, om den graad, en de oorzaaken, waarom een Man aan deeze of geene Vrouw beter, dan aan eene andere, behaagt, — naauwkeurig af te meeten, dewijl de Vrouwen ook hier in zeer dikwils naar een duister gevoel handelen, en haar elgenaartig vermogen van befchouwen hebben. Zij zelve zijn het hier over onder elkander niet eens, en de oordeelen over haaren fmaak wijken in dit ftuk dikwils zoo zeer van elkander af, dat men niet weet, wat men 'er van denken moet. De fchoonfte Mannen behaagen haar dikwils het minst. Zij zien meer op blozende gezondheid en mannelijke fterkte. Deeze is in alle tijden door haar voor iets achtenswaardiger, dan mannelijke fchoonheid , gehouden geworden, — misfchien dewijl ons de fchoonheid in haare oogen laf en verwijfd maakt, en dewijl zij dan minder op.de vastheid van ons charafter, en onze liefde, rekenen kunnen; misfchien ook uit andere oorzaken.

Het is te voorzien , dat eene Vrouw, die reeds voor het huwelijk aan haaren beminden eenen te vrijen omgang veroorloofde, deeze gemeenzaamheid bij het verkiezen van eenen anderen Man zal voortzetten, 300 dra de omftandigheden zulks gedogen. De eer/ia H 3 lief-

Sluiten