Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PPR VROUWEN.

xit

„ nemen. Zij verftaan het zig in deeze hachelijks „ opgenblikken zeer goed, om in één minuut ver~ „ fcheidene rollen te fpelen , en meer dan éénen door-, „ zichtigen Man te bedriegen. Zij nemen dan eene „ gezwindheid en beleid aan, die wij in dergelijke „ gevallen nooit bereiken zouden, — en ontknoopen „ dan dikwils de ingewikkeldfte ftrikken het gemak„ kelijkst. " Onze nieuwsgierigheid, om deeze geschiedenis van zijnen Vriend te hooren, was na. tuurlijker wijze zeer ingefpannen. Wij verzogten hem, om dezelve aan ons mede te deelen, wanneer het de teederheid der vriendfehap veroorloofde, en hij onttrok zig niet, ons het volgende voorval, doch zonder plaatsen perfoonen te noemen, te verhaalen,

„ Mijn Vriend , dus ving hij aan , is een Man, ,, wien de Natuur een vast, wel gevormd lichaam, %, en veele beminnenswaardige hoedanigheden van „ geest en hart gefchonken heeft. Hij behoort onder „ die voortreffelijke Mannen , die niet alleen een ,, vrouwelijk hart gemakkelijk veroveren , maar ook ge„ lukkig maaken kunnen, en in wier omgang men zig ,, altijd opgeruimd en gelukkig gevoelt. Voor ver„ fcheidene jaaren trouwde hij eene jonge , beminnenswaardige, en fraaij gevormde Vrouw. Geene; ,, inzichten , geene zamenfpanningen van Familiën „ hadden dit jonge paar vereenigd; zij verkozen el,, kander beiden uit eene vuurige wederkeerige liefde , „ en uit eene teedere overeenftemming van charafter, „ Zfj waren de gelukkigfle menfchen, die ik immer „ gekend hebbe. De Iiem*l fchonk hun, bij een rijkelijk inkomen, een paar kinderen, die gezonden „ fchoon, even als de ouders, waren. 'Er verlie.. pen jaaren, zonder, dat dit benijdenswaardig huis» H5 „lÜk

Sluiten