Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tyo CHARACTER- SCHETS

drag omtrent andere Marmen,' in haare kusfen en liefkozingen de paaien der welvoeglijkheid te buiten gaan; want van haaren Man heeft zij niets te vreezen. Haare onfchuld is in zijn oog veel te zuiver en te groot, dan dat zijne minnenijd zoude kunnen ontwaaken, — en al ontwaakte die ook eenmaal, zal zij dezelve door eene enkele vleijereije, door eene enkele geveinsde liefkozing, of in 't algemeen reeds door de heerschzucht, welke zij zig over alle zijne denkbeelden heeft aangemaatigd , zeer fehielijk weten te doen verdwijnen. Zijn hoofd , zijn hart, zijn gemoeds-geitel , zijn geheel charafter ftaat in haare macht. Zij is de wetgeeffter van alle zijne daaden; zonder haare toeftemming zal hij geen ontwerp , geene gedachten durven vormen, geen vrij gevoelen uiten. Zij beweegt en draait den eenvouwdigen Man als een werktuig, en heeft zij de konst volkomen geleerd , om zijne eigenzinnigheid, die aan de meeste kortzichtige menfchen eigen is, te buigen, zoo weet ik niet, of 'er in de Vrouwelijke weereld eene onbeperktere heerfehappij zijn kan.

Bezit de Echtgenoot van eene Coquette Vrouw veel verftand, veel bedaarde oordeels- kragt en menfchenkennis, zal zij natuurlijker wijze haar geheele gedrag , haare geheele levenswijze, veel konfiiger, voorzichtiger , en listiger moeten inrichten, om haare oogmerken te bereiken. Op den weg, dien de Coquette Gemalin van eenen onnoozelen Man verkiest, om denzelven te blinddoeken, zoude zij niets uitwerken, maar alles bederven, en haare geheele konst in de war helpen. Zij heeft met heldercr oogen , en met levendiger hartstochten, dan de eerstgemelde, te kampen. Zij zal het beleid van den Man door tegen-beleid

Sluiten