Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der vrouwen. m

heid, dan haar Echtgenoot,, verraaden. Zij zal zig tut ongerustheid geheel andere vraagen, dan haar Gemaal, voorftellen.

„ Zoude (dus zal zij denken,) onze vriend bc„ ginnenkoel te worden? Zouden wij hem eenig„ zints beledigd hebben? Zoude een ander huis, of „ wel eene verleidende Vrouw, zijn hart hebben kun„ nen bekooren ? Welk verdriet mag hem misfchien „ knagen, welke luim hem kwellen, welk toevallig „ onheil zijne verwijdering veroorzaaken? Zou de „ goede Man misfchien door eenige ziekte zijn aan„ getast? — Ach, God! zoo hem maar geen erger „ kwaad is overgekomen. " — Onze Vriend (zegt „ de Man,) zal opgehouden zijn , bezigheden ge„ kregen hebben , brieven hebben te beantwoor„ den; — wij willen het nog eenigen tijd inzien, „ misfchien koomt hij van daag nog." — Hij verfchijnt, en wordt door den Man met de gewoone hartlijkheid, maar door de jonge Vrouw met een levendig genoegen, ontfangen. — Hoe meer gelegenheid zijheeft met hem alleen te zijn, hoe vertrouwder, hoe openhartiger zij langzamerhand omtrent hem zal te werk gaan. Zij ontdekt dagelijks meer beminnenswaardigs aan hem, waarom zoude zij hier in ten zijnen opzigte niet naijverig zijn, waarom hem niet zoo wel, als haaren Man, trachten te behagen? Dè laatstgemelde verliest door zulk eene onfchuldige vriendfehap niets , hij heeft die zelf gebillijkt, hij heeft zelf aan den vriend zijn hart gefchonken, en zijne deugd zoo hoog verheven, hij ziet het zelfs met gelaatenheid aan, wanneer deeze vriend aan zijne jonge Vrouw een offer van zijne dankbaarheid en teederheid brengt! -- Onder deeze gedachten ontbrandt K 4 lang-

Sluiten