Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï6q character-schets

lig kleed begonnen aan te trekken, dat het wulpser! „ Meisjen en Vrouw in haare konst van veroveren „ nog veel meer behaagen fcheppen zal, dan in den ,, gewoonen fpiegel haarer ijdele verbeelding: intus,, fehen blijft dit vrouwelijk gebrek altijd zeer ftraf„ baar, dewijl deszelfs gevolgen in de zedelijke en ,, natuurlijke weereld hoogst gevaarlijk , en vooral voor het huwelijks geluk hoogst nadeelig kunnen en moeten worden. De Coquette Vrouw heeft 'er alle belang bij, en alle haare gedachten en handelingen zijn eeniglijk tot dit ontwerp betrekkelijk, „ om eene meenigte van aanbidders en vleijers tot „ haar gevolg te hebben. Haare drift is ten deezen „ opzigtc dikwils zoo begeerlijk, en onverftandig, „ dat niet eens mannelijke bekwaamheden, noch be,, fchaafdheid van geest, noch goedheid van het hart, „ óf wel anderzints eene goede en groote hoedanig„ heid van den Man haare keuze bepaalt, het is haar ,, genoeg, wanneer zij flechts flaaven rondom haar „ heen ziet zwerven. De Man hebbe veel, of wei„ nig verftand , hij zij onbedachtzaam , of bedaard „ en braaf, hij zij een — flecht mensch, — daar ,, over zal zij zig weinig bekommeren, wanneer zij ,, flechts vleijereie en hulde van hem verkrijgen, en hem tot het werktuig haarer listen gebruiken kan. „ Dat aan een Coquet Meisjen, bij zulk eene zucht „ tot verovering, bij zulk eene ongeregeldheid van „ het hart, welligt nooit de gedachte aan een geluk„ kig huwelijk heilig en gewichtig zijn kin, is zeer „ gemakkelijk na te gaan. Hoe zoude zij met zulk „ een misvormd charafter, met zulke dikwerf bnge„ neeslijke gebreken van het verftand , immer den hoogen rang van eene goede huismoeder, eenerge.

„ troii-

Sluiten