Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN WAT BEHOOREN ZY TE ZYN? II

Over God, als onzen Vader; gelooven en gevoelen door het gefchenk van zynen Zoon, dat hy enkel liefde is, en ftellen onzen roem in zyne kinderen te zyn. Dan verheugen wy ons, dat wy in Jefus Christus zulken onbedrieglyken leeraar der waarheid, zulken vermogenden verlosfer van flaavemy cn zonde - en dood, zulken getrouwen leidsman op den weg des levens cn deslydens, zulken cdelmoedigen I leer en Koning hebben, en met hem, den lieveling en vertrouweling der Godheid, zo naauw vereenigd zyn, als de ranken met eenen wynftok, als de leden van een ligchaam met het hoofd. Dan verheugen wy ons, onder het byzondere opzigt cn de voorzienigheid van God, onzen Vader, onder de genadige, liefderyke heerfchappy van Jefus, onzen Heer te flaan, van zyn' geest bezield en geregeerd te worden, en hem hier tot getuige en namaals tot vergelder van elke goede, vroomc daaden te hebben. Dan wenfehen wy eikanderen geluk met de grootc maate onzer kennis en de vaste fleunfels onzes geloofs en onzer hoop , met onze vernieuwde betere gemoedsgefteldheid cn onze vordering op den weg der Christelyke rechtfehaapenheid en onze nadering tot het doel der volmaaktheid. Dan gevoelen wy de geheele waardigheid der menfehe-

Sluiten