Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 WAT ZYN CHRISTELYKE FEESTDAGEN ?

den weg, die u en my tot het doel, tot het verhevenfte zaligfte doel, leidt; een medeftryder in alle gevaaren en onder alle verzoekingen dcc'jes levens; een mededinger naar den prys der zalige onflrerflykheid, naar welken ik ftreef, en die niet alleen u of my of iemand anders, maar allen, die met ernst naar denzclvcn ftrceven, ten deel zal vallen; een mede - erfgenaam der toekomende heerlykheid , die God ons door Jefus ristus beloofd heeft, en die wy hier namaals in alle eeuwigheid gemeenfchaplyk hoopcn te genieten! Ja, gezegend zy my uw gczigt! heilig uwe waardigheid! Onverbreeklyk en onfchendbaar zyn my de banden, die ons met malkandevcn, en allen met onzen hemelfchen Vader cn met zynen Zoon, Jefus Christus, verbinden.' Uwe belangen zyn myne belangen, uwe fmerten myne fmerten, uwe geneugten myne geneugten.' Laat dan één gevoelen, het gevoelen van onzen Leidsman en Voorganger, ons bezielen en regeeren! Laatefl wy hand aan hand, met vcreenigd beleid en met vereenigde kragten naar den eereprys loopen, zo zullen wy denzelvcn des te gewisfer bereiken, des te minder {truikelen en vallen, of, zo wy vallen, ons des te gemaklyker weder oprechten. Dat, 't welk ons als Christenen met mallranderen verbindt en verce-

Sluiten