Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fr? U'AT ZYN CHRISTELYKE TEESTDACEN \

dienst opgeofferd worden, aan God en den Godsdienst minder gedacht, de geest en het hart daarmede minder bezig gehouden worden, en derhalven ook minder vreugde en nut daaruit fcheppen, dan op eiken anderen dag.

Voor vcelen zyn deeze dagen van vry willige ■, blymoedige verheerlyking van God en Jefus Christus, dagen van dwang, door de wet opgelegd , eencr angstvallige vroomheid, eener flaaffche godvrucht-, om dat zy aan den eenen kant ©mtrent Godsdienst en Christendom niet onverIchillig zyn-, maar echter aan den anderen kant noch derzelver inhoud in diervoege kennen, noch dcrzelver voorfchriften in diervoege opvolgen, noch zelfs daaromtrent zodanig gezind zyn, dat zy voor eene waarlyk Godsdienftige blydfchap cn een edel gebruik der Christelyke vryheid vatbaar zyn. Ja, meermaalen zyn het zelfs voor veelen dagen van het grootfte misbruik van Godsdienst en vroomheid; dagen, op welke zy zich in hec kygeloof verilerken, uiterlyke gebruiken en plegtigheden de plaats van eenen deugdzaamen, Godzaligen wandel doen bekleeden, en hunne hoop op de zaligheid op de naauwkeurige, maar den geest en het hart ledig laatende, waarneeming van zulke gebruiken en plegtigheden gronden. Geen

won-

Sluiten