Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sn wat beuooren zy te zyn? 21

Wonder , myne aandachtige Toehoorcrs j dat de Christelyke feestdagen onder de gecnen, die ze vieren, zo< weinig vertroosting cn geruscftclling en vreugde, zo weinig ChristcJyke Wys* hcid en deugd voortbrengen !■ Geen wonder, dat zy niet meer geestelyk leven, niet meer werkzaamheid in 'd goede kweeken-, dat zy-in opzigt tot de meesten vcrlchyncn, voorbygaan<, en wederkomen en-weder voorbygaan , zonder dat zy daardoor in 't minst beter of vergenoegder en gelukkiger zyn geworden-! Men verliest huu oogmerk geheel uit het oog-, houdt ze niet voor 't geen zy zyn, gebruikt ze niet tot het einde ^ waartoe men ze behoorde te gebruiken, nadert ceniglyk met den mond;, met verwydeïde gedachten, tot Goden Christus;, en blyft met het hart verre van hun, ook verre van alles, wat ons daadelyk verbeteren , gerust c;> gelukkig maaken kan. Jammerlyk gebrek te midden vair den overvloed! Vernederende ellende by dc kragt* daadigfte middelen ter behoudenis! Wy, mvne waarde Vrienden! wy inzonderheid, die cersc voor weinige dagen aan; de tafel onzes Hcereü eene plegtige belydenis van<ons geloof en onze hoop afgelegd hebben, of ftraks zullen afleggen, wy willen ons zorgvuldig wachten, van ons aan dit misbruiken; of aan dat nietgebruiken der B 3 Chris-

Sluiten