Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT ZYN CHRISTELYKE FEESTDAGEN;

Christelyke feestdagen cn avondmaalvieringen fchuldig te maaken. Neen, wy willen met opmerkzaamheid cn nadenken , wy willen met gevoelige harten, die van dc verheven iecringen van den Godsdienst cn van de waarde der Goddelyke weldaaden doortrokken zyn , op deeze feesten vcnchynen. Dankbaarheid , vreugde , liefde, yver voor de deugd, hartclyke vroomheid , verwachting en vertrouwen zullen ons op deeze. plegtige dagen, zullen ons ook op deezen dag, ook by het gedenkmaal pnzes Heilands bezielen! Neen, deeze dagen zullen voor onzen geest en voor ons hart wezenlyke feestdagen zYn ■> — 'c zullen dagen voor ons zyn, op welken onze geest zyne waardigheid Merker gevoelt, en zich meer onmiddclyk en gerustlyk bezig houd: met 't geen hem tot zyne verhevener verordening opleidt; dagen, op welken wy ons over. God , als onzen Vader , over Jefus Christus , als onzen Vcrlosfcr en lieer, over onze mcdcmcnfchcn , als onze broeders en zusters, cn over de gelukzaligheid des hemels, als ons erfdeel. verheugen ; dagen , op welken wy alle goede, vroome gevoelens in ons verwekken en onderhouden cn verfterken, en zalig zyn in het levendig gevoel van onze liefde tot God, van onze liefde tot Jefus Chris-

i tus.,

Sluiten