Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' BY DEN OPENBAAREN GODSDIENST. 45

vertrouwen eeren en met eene kinderlyke vrymoedigheid tot hem naderen; even zo verftrekt het tot roem van het Christendom en van zynen Goddelyken ftichter , dat wy ons als belyders van hetzelve in het gebruik van zyne voorrechten, in het genot zyner zaligheden verheugen, en zyne plegtigheden met een vrymoedig vertrouwen waarneemen. —Ja, myne waarde Vrienden! indien wy God als onzen Vader; indien wy Jefus Christus als onzen verlosfer cn vriend ,• indien wy ons zclven als rechtfehapene Christenen kennen; indien wy het oogmerk en de bedoeling van den openbaaren Godsdienst; indien wy de waarde der vrymoedigheid onder denzelvcn kennen; zal 't ons gewislyk nooit aan gronden en drangredenen tot deeze vrymoedigheid ontbrceken, en de beoefening van den Godsdienst, het vieren van het heilige Avondmaal zal ons nooit tot dwang cn last, maar fteeds tot lust en vermaak verftrekken.

En waardoor vertoont zich nu, welke uitwerk? felen heeft deeze vrymoedigheid van den Christen by den uitwendigen, Godsdienst in 'c algemeen en by het vieren van het Avondmaal in 't byzonder?

De Godsdienstoefening, de Avondmaalhou-

diny

ii

Sluiten