Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 DE VRYMOEDIGHEID VAN DEN CHRISTEff

plaats, in elk^fchepfel, in elke weldaad, in el» ke gebeurdtenis. Hy houdt zich van Gods gei nade en welbehaagen verzekerd, en behoeft niet verlegen naar middelen om te zien, om zyne gunst te verwerven. Hy belooft zich den byftand, de hulp, den zegen van zynen God gerustlyk, verwacht alles goeds en niets dan goed van hem, twyfelt niet aan de verhooring van zyn gebed, niet aan de zegenryke gevolgen zyner Godsdienftige overdenkingen, geeft zich volkomenlyk over aan de befluuring van zynen hemelfchen Vader, en berust in zyn Vaderlyk toezigt en Voorzienigheid met de zelfde gerustheid, als een kind in de armen zyner geliefde en teder» beminnende ouderen rust.

Einddyk , myne aandachtige Toehoorers! is zyn Godsdienstoefening, zyn Avondmaalhouding werkzaam eu heeft eenen kragtigen invloed op zyn geheel volgend leven. Hy is opgeruimd van geest, als hy van het verheerlyken van God cn zynen Zoon, Jefus Christus, terugkomt, niet om dat hy zich eenen last van den hals gefchoven, maar om dat hy zuivere, geestelyke genoegens genoten, om dat hy zynen geest en zyn hart verfterkt, om dat hy zyne gantfche verhevene verordening gevoeld en zyne Zalige gemeen-

Sluiten