Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ó ^~^°d? gy heerscht over alles en gy regeert alles naar de wyste wetten, het heir des Hemels gelyk de bewooners van het flof, de verhevenfte geesten gelyk de levenlooze fchepping; alles is u 'onderworpen, alles is een middel en werktuig ter bevordering uwer oneindige oogmerken; want alles is en beftaat door u, alles is uw maakfel, het werk uwer handen. Ook over de menfehelyke zielen, ook over ons hcerfcht gy met de grootfte wysheid en goedheid. Gy hebt ons tot verftandige vrye wezens gemaakt, ons tot den rang en tot de eer van uwe redelyke, zedelyke onderdaanen verheven- En hoe gelukkig zyn wy niet als zodanigen! Welke uitmuntendheden verfieren ons niet in dit opzigt boven zo veelen onzer broederen! Welk een licht, welk eene geestelyke kragt , welk een troost, welke middelen ter verbetering hebt gy ons niet doör uwen Zoon Jefus Christus, gegeeven! Ja, door hem, dien gy ons ten Leeraar en Leidsman, ten Heer en Koning gefchonken hebt, door hem kwam uw Koningryk op aarde, door hem wierden deszelfs grenzen merkelyk uitgebreid , deszelfs gezach bevestigd , deszelfs werkzaamheid vermeerderd; en ook wy genieeen deszelfs voordeden en zegeningen.- En hoe D 4 zacht,

Sluiten