Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONINGRYK VAN GOD. 6l

Algemeen en onbegrensd is de heerfchappy van God, den Allerhoogden, over alles, wat is en leeft en denkt, over de geestelyke waereld gelyk over de ligchaamelykc, over onze gedachten en gewaarwordingen, gelyk over onze uiterlyke beweegingen en bedryvcn. Even als armoede en rykdom, hoogheid en geringheid, licht en duisternis, geluk en ongeluk, leven en dood in zyne hand zyn: zo hangen ook de vermogens en uitmuntendheden van den geest, het leven, het voedfel en de gezondheid der ziel, de kennis der waarheid en het misfen van deeze kennis, de zedelyke fterkte cn zwakheid, de heerfchappy der deugd en de heerfchappy der ondeugd, vryheid en dienstbaarheid, geluk en ellende van hem af; en in opzigt tot de laatde kan even zo weinig als in opzigt tot de eerde iets zonder zyn toezigt, zonder zyne toelaating, zonder zynen wil zynengefchicden. Hieromtrent laat het denkbeeld van ccnen hoogstvolmaakten Geest, dien wy als den Schepper en Beduurer der waereld eerbiedigen, geen den minden twyfcl over.

Maar dc manier en wyze,. op welke God zyne fchepfels beduurt en regeert, is naar de verfcheidenhcid hunner natuur en verordening verfchillcnd. Terwyl hy dc zulken, die voor geen

be-

Sluiten