Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONINGRYK VAN GOD. 65

lutfpruiteïi of in het opwasfén, te zorgen, en dezelve nu eens op deeze, dan wederom op eene andere wyze te begunftigcn. Maar-alleen de onpartydige en onvooringcnomene beoordeelaar van het vvaare en goede, alleen dc opmcrkzaame waarneemer der menfchen cn hunner lotgevallen, is in ftaat tot het nalpeuren van het beloop der befchikkingen der aanbiddelykc Voorzienigheid, van deeze verborgene maar fteeds, voortgaande werkzaamheid van het Koningryk van God. Wenfchen wy deeze beoordeeling en deeze waarneemingen ligter voor ons te maaken, wy hebben verfcheidene omftandigheden daaromtrent in ovcrwceging te necmen.

De eerfte is dit: Het Koningryk van God cfi Christus kwam en komt nog tegenwoordig nu eens fip eene meer onmiddelyke, nu eens op eene meer middelyke wyze. Op eene meer onmiddelyke wyzc kwam het door de Profceten, en inzonderheid door Jefus Christus cn zyne Apostelen , die God als zyne gezanten, als verkondigers van zynen wil, als ftichters van eene nieuwe Godsdienstige inrichting, als Leeraars der waarheid en der gelukzaligheid gevolmagtigd, cn ten dien einde met buitengewoone gaven en kragtcn voorzien had; en zo komt het nog tegenwoorE dig

Sluiten