Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONINGRYK YAN GOD. 69

ne goederen en voorrechten zyn niet fpys en drank, niet luister en praal , maar rechtvaardigheid , vrede en blydfchap in den Heiligen Geest, 't Is geen waereldlyk, aardsch Ryk, en alles, wat geweld en dwang genoemd wordt, alles, wat de zinnen verblindt en misleidt, is llrydig met den geest der waarheid en met de natuur van Gods zedelyk Koningryk. Ondcrtusfchen is nogthans zyn voortgang op den eenen tyd aanmerkelyker dan op den anderen. Zigtbaar en met groote kragt kwam dit Ryk in de eerde tyden van het Christendom. Wat al uitwerkfelcn, wat al veranderingen bragt het toen niet onder de menfchen en volken te weeg ! Hoe zeer verfpreidden, hoe zeer vermeerderden zich toen niet licht en leven en vryheid en deugd en zaligheid! Zigtbaar cn met groote kragt kwam het ook in een aanzienlyk gedeelte van Europa ten tyde der Reformatie. Welke heilzaame beweegingen, welke gelukkige omwentelingen veroorzaakte en bewerkte het toen niet in de gedachten en de gemoederen, in het geloof en het leven der menfchen! —.

Maar gewoonlyk, myne aandachtige Toehoorers! komt en werkt dit Koningryk op eene minder merk- en zigtbaare wyze. De leeringen E 3 der

Sluiten