Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONINGRYK VAN GOD. 73

loof, ondeugd, dienstbaarheid cn ellende fteeds meer verzwakt cn verminderd worden ! Mogt toch het Christendom in alle opzigten zyne Goddelyke kragt fteeds volkomencr door zyne belyders en door hen aan allen, die het niet zyn, doen blyken! Mogt hetzelve door allen, die den naam van Christenen draagen, fteeds naauwkeuriger gekend, fteeds hartelyker geloofd, fteeds getrouwer betracht worden ! Ja , dit is de wensch, de vuurigfte wensch van den mensch, van den Christen, die beide naamen met recht voert.

Wilt gy met ter daad bewyzen, ö Mensch! ö Christen [ Dat dit de wensch van uw hart is, dat gy de bede, Uw Koningryk kome, in geest en in waarheid, met verftand. en deelneeming doet: bevorder dan de komst van het ryk van God en Jefus Christus, breid zyne grenzen uit, bevestig zyn aanzien en zyne heerfchappy, vermeerder het getal en den yver zyner onderdaanen, zo verre dit alles van u afhangt en in uw vermogen is. Bezit gy uitneemende vermogens van den geest, byzondere talenten; ftaat gy op eene verhevene plaats, bekleedt gy een gewigtig ampt; werkt gy in eenen grooten, uitgebreiden kring; wend dan alle deeze voorrechten E 5 daar-

Sluiten