Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENE STOF TOT VERHEUGING. 85

«Jan gantfcheryk medcdeelen kon; Ja, van u, ö God , eeuwige , onuitpütbaare bron van blydfchap, verwachten wy den zeiven Geest,dat wy ze allen ondervinden, en allen daardoor beter en zaliger mogen worden! Amen.

Vcrblydt u dan,myne geliefde vrienden! Verblydtuovcr de geboorte van Jefus Christus: want

Hier ontmoet gy het duidelykfte, onloochen baarde bewys, hoe hoog God de menfchen acht, hoe waardig zy in zyne bogen zyn, hoe oneindig hy hen liefheeft, hoe erndig hy hunne gelukzaligheid wenscht! Waarelyk, onze natuur moet eene inwendige waardy, eene wezenlyke, duurzaame edelheid, eenen onukwisbaaren trek van haare hemelfche afkomst hebben; zy moet tot groote dingen verordend en voor groote dingen bekwaam zyn, naardien God zo veel, zo onuitfpreekclyk veel tot der menfchen redding en veriosffng gedaan heeft ! Ware de mensch enkel dof ; ware hy dat verachtelykc , geheel aan de aarde gekluisterde, cn tot eene volkomene eeuwige vernietiging veroordeelde fchepfel, waartoe zich de daaf der zonde in de bedwelming zyner lusten vernedert, en waarvoor de dwaas, die zich in zyne eigen fluitredenen vcrF 3 ware,

Sluiten