Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENE STOF TOT VERHEUGING. 87

en der menfchen, uitgevoerd heeft, en waarin de verhevenfte onder de hemelfche geesten van harten en blymoedig deel neemen!

Menfchen ! Christenen ! erkent dit : befeft uwe waardigheid ; verblydt u over dezelve ; heft uwe oogen gerustlyk ten hemel op, richt ze op hem, cjie u gefchaapen heeft , die uw Vader is, en die met eene meer dan vaderlyke liefde voor u zorgt en uw eeuwig heil zoekt! Verliest nooit uwe verhevene verordening uit het oog. Schaamt u elke laage gedachte, elke onedele daad, elke onmenfchelyke , dierelyke harstocht. Kleeft niet langer met uw gantfche hart aan het zigtbaare en aardfche, verheft u in den geest boven hetzelve; vernieuwt, handhaaft den adeldom uwer ziel, haare redclyke, onfterflyke, naar;God gclykende natuur; denkt en handelt fteeds overeenkomftig dezelve. Befeft het geluk van Jefus Christus , den Zoon van God , ten bloedverwant , ten broeder te hebben, en maakt u hetzelve toch niet door eenen ftaaffchen- dienst der zonde, onwaardig! Twyfelt nu niet langer aan de liefde van God, uwen hemelfchen Vader; bidt,hoopt, verwacht alles, alles met vertrouwen van hem , wat u ter zaligheid noodig is. Immers zou hy, die u F 4 zy-

Sluiten