Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 DE GEBOORTE VAN JESUS CHRISTUS

Gelukkige veranderingen! Gewenschte gevolgen der geboorte van Jefus, den grooten HerHeller der menfehelyke gelukzaligheid! Ja, dat was hy, en dat zal hy zyn tot aan het einde der dagen ! Hy heeft de duisternis cn ellende van een groot gedeelte des aardbodems verdreven, heeft de doolingen der ondeugd, de afgodery cn de zedelyke flaaverny binnen naamver paaien bcdotcn, heeft het zo diep gezonkene menfehelyke gedacht weder verheven, heeft het van zynen val opgerecht cn het den weg gebaand tot eene deeds toeneemende volmaaktheid en gelukzaligheid !

En dit geluk is ook ons weervaaren! Ook ons verlicht zyn licht,' cn by deszelfs fchynfcl kunnen wy veilig wandelen! Ook onder ons zyn waarheid cn deugd in hooger aanzien,dan onderalle volken, die hem cn zyne leer niet kennen.' Ook wy en onze kinderen weeten meer van God cn van den Godsdienst en van het toekomende leven dan de grootdc wyzen der oudheid! Ook wy hebben meer aanfpooring cn meer kragt tot deugd , meer troost in lyden, meer hoop in den dood, meer uitzigten op eene betere waereld, dan zy allen! En hy, die dit groote

werk op aarde begonnen heeft, zal het gewislyk

voert-

Sluiten