Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ëëne stof tot verheuging. 99

Welk een magtig, zachtmoedig Koning hy voor ü is, hoe zalig gy alreeds door hem geworden zyt, en hoe veel zaliger gy nog door hem kimtworden ! Inderdaad, geen heerelyker Euangelie, geen blyder boodfehap kon den menfchen verkondigd worden, dan dit Etiangelie van genade en zaligheid, dan deeze boodfehap van de komst van hem, door wien zy genade zouden ontvangen en zalig Worden ! Ja , Christenen! Uw geheel hart moet zich daarover verblyden, moet het geluk, dat u is overgekomen, in zyne gantfche uitgeftrektheid gevoelen ! Maar deeze blydfchap moet niet binnen uw harte belleten , niet ledig en werkeloos blyven! Zy moet zich door de plechtigfte aanbidding , door de, vrolykfte lofpryzingen van God en van Jefus Christus, dien hy u ten Heiland gezonden heeft, aan den dag leggen! Zy moet in alle uwe woorden en werken doorftraalen, zich door alle uwe godsdienstige en gemeene verrichtingen vertoonen. Alle uwe gefprekken , alle uwe daaden moeten bewyzen, dat gy u in God en zynen Zoon Verheugt, dat u hulp, de heerlykfte hulp weêrvaaren is, dat gy door deeze hulp zyt zalig geworden , en nog fteeds zaliger hoopt te worden. Gy moet 'er uwe eer en uwen roem in ftellen, dat gy verlosten des Hecrcn, onderdaanen van G 2 Ko-

Sluiten