Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏÏÓ DE VRUCHTEN DER VERSCHYNING'

plegtige dagen, trachten te bepaalen. Laat my dit ook heden doen. 'Er is geen beter middel, om de waardy van het geluk en der voordeèlen, die men heeft, in te zien en te befeffen, dan wanneer men zich het tegendeel daarvan, de ontbecring van dit geluk en déczer voordeden, voorftclt, cn het verfchil van zynen toeftand in het eene en in het andere geval met malkanderen vergclykt; zo doet ons de levendige verbeelding van fmert en ziekte, dc gantfche waardy der gezondheid; zo doet ons het gezigt van eenen zwaarmoedigen droefgeestigen mensch, de gantfche waarde van een opgeruimd en vrolyk hart befeffen. Laaten wy ons juist van het zelfde middel bedienen, om de grootheid van het geluk, dat wy aan den in de waereld gekomenen Heiland en Zaligmaaker, Jefus Christus, te danken hebben, om de waardy van het Christendom duidelyker intezien en volkomener te befeffen. Laaten wy derhalven ovcrweegen, wat wy, naar alk waarfchynlykhe'ul,zyn zouden, indien Jefus Christus niet in de waereld gekomen ware, en wy zyne hulp en zyne leer ontbeeren moesten, en daarmede vergelyken,'»w wy thans zyn en kunnen weezen, nu wy ons over deezen byftand verheugen mogen.

Voor-

Sluiten