Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET EUANGELIE. 113

juiste, toereikende, en ter gerustftelling van zyn kart, ter wyze beftuuring van zyn gedrag voldoende bevattingen daarvan vormen. Nu kennen wy God, en kennen hem als den Schepper en Regeerer der waereld, als den Vader der ■menfchen. Nu kennen wy zyne vriendciyke bedoelingen te onswaards, en durven zonder flaaf* fche vrees, met kinderlyk vertrouwen aan hem denken. Nu verwart en vervaart ons de onmeetelyke afftand, die tusfchen hem cn ons gevonden wordt, niet meer, Want jefus Christus, die te gelyk Gods Zoon cn Zoon des menfchen is, •heeft den zeiven als 't ware aangevuld, ons de Godheid bekender gemaakt cn ons nader tot dezelve gebragt. Nu weeten wy, hoe wy God op eene hem welbehaagciyke wyze dienen, hoe wy ons van zyne gunst verzekeren, en zelfs, als wy gezondigd hebben, genade en vergiffenis van hem verwerven kunnen. Nu weeten wy, waartoe wy in deeze en in de toekomende waereld verordend zyn, wat wy hier en hiernamaals te hoopen en te verwachten hebben, en langs welken weg wy het doel onzer volmaaktheid en gelukzaligheid bereiken kunnen. En welke gcwigtige, noodzaakelyke, onontbeerlyke kundigheden zyn dat niet voor den mensch, die zich boven het zinnclyke verheft en zyne gecstclyke H krach-

Sluiten