Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET EUANGELIE. 120

komen, om den dieren des velds hun lot te benyden, die het tegenwoordige ongelloord en blymoedig genieten, en over 't geen toekomende is, niet kunnen denken!

Maar thans, myne geliefde vrienden! nu wy Christenen zyn, nu kunnen ons deeze duisterheden niet meer verfchrikken. Nu is het leven en de onverderflykheid door Jefus Christus, den Opgang uit de hoogte, aan het licht gebragt. Nu is den dood de magt en het graf zyne heerfchappy benomen. Nu weeten wy met zekerheid, dat wy niet gantschlyk, niet voor altoos' fterven, maar dat wy eeuwig leeven en van eeuwigheid tot eeuwigheid fteeds volmaakter en gelukkiger zullen worden. Nu kunnen wy onzen loop gerust en veilig voortzetten, en weeten, waarheen wy gaan, en kennen het doel, het heerlykc doel, daarheen de weg des Christelyke deugd ons voert. Nu kunnen wy blymoedig leeven en gerust fterven; want dit leven is alleen het begin, alleen de eerlte trap van ons beltaan ; en de dood is niet het einde van ons aanweezen, hy is flechts de overgang tot een beter, volmaakter leven.

ö Geloofd, geloofd zy de voortrcflyke berm* I har-

Sluiten