Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1,33 JESUS C H R V t T U 3

geestclyk was niet het ryk, 't welk hy onder de menfchen wilde oprechten, en werkelyk heeft opgerecht! — Welke weg immers loopt verder van den troon ai*, dan de weg der waarheid? Welk licht kan zich minder met den glans der waereldlyke hoogheid en heerlykheid verdraagen, dan het licht der waarheid? — En zo ooit iemand verdiend heeft, dat men hem ten aanzien van zyne gevoelens en oogmerken op zyn eigen woord geloofde, het was gewislyk Jefus Christus ; Hy, die nooit eenig onrecht gedaan heeft, en in wiens mond geen bedrog gevonden is geworden; hy, dienimmer de dwaaling, nimmer de ondeugd gevleid, nimmer gezocht heeft aanzienlyken of geringen te gewinnen, noch zich immer by deeze of by geene party, by deeze of by gecne gezinte, in gunst en aanzien te brengen; een perfoon, die elke nuttige, heilzaame waarheid, zonder acht te (laan op het oordeel der menfchen of op de gevolgen die zy voor hem hebben zou, voorgedraagen en bevestigd en aan haarc bevestiging zyn gemak, zyne eer, zyne rust, in 't eind zyn leven zelfs heeft opgeofferd! Ja, hy verdient alle geloof en nevens hetzelve 'den dicpflen , dankbaarden eerbied, wanneer wy hem in dc hachelykfte omftandigheden zyns levens nog met volkomen vertrouwen

Sluiten