Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN LEERAAR DER WAARHEID. 139

wen hooren zeggen: Hiertoe ben ik geboren, en hiertoe ben ik in dc waereld gekomen, op dat ik een leeraar der waarheid zyn zoude.

Waarheid, myne geliefde Vrienden! is voor onzen Geest juist dat, 't welk fpysen drank voor ons ligchaam is? De eene is het voedfel, de verkwikking, het leven van onzen Geest, gelyk de andere het middel ter onderhouding van ons ligchaam zyn; en voor den mensch, wiens verftand eenmaal in werkzaamheid gebragt is, die eenmaal begonnen heeft over zichzelven cn over dat, 't welk buiten hem is, na te denken, is de voldoening van den weetlust eene even zo wezenlyke dringende behoefte, als het ftillcn van den honger en den dorst. Zo lang hy gcenen niet weet te voldoen; zo lang hy als by de tast moet wandelen, of met louter twyfelingen te ftryden heeft; zo lang hy gecnen zekeren grond van kennis en van geloof, gecnen vertrouwden leidsman door de verwarde doolpaden der mcnfchelyke overdenkingen heeft; zo lang is hy voor geen duurzaame gemoedsrust-, voor geen waare gelukzaligheid vatbaar. Hy heeft niets, waaraan hy zich, vasthouden, waar op hy zich verlaaten, van waar hy by zyne onderzoekingen uitgaan en werwaards hy by voorkomende

Sluiten