Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j"44 JESUS CHRISTUS

U kan de ontelbaare menigte van fchepfelen, die uw oog aanfchouwt, en de nog ontelbaarer menigte van fchepfelen, die uw verltand vermoedt, niet in dc war brengen. Zy zyn alle het werk van éénen God, van éénen Vader; en ook gy zyt zyn werk zyn kind even gelyk het de zon en de Herren, even gelyk het de verhevener geesten zyn! Gy kunt niet ontrust worden door twyfcling, wien gy te dienen, wien gy te aanbidden, by wien gy hulp te zoeken, op wiens gunst gy u te bevlyiïgen, op wien gy de hoop uwer gelukzaligheid te bouwen hebt. Het is één Eenige, Eeuwige, Oneindige, van wien gy afhangt, door wien _ utis welgevallen

uw leven, wiens gunst uwe zaligheid is. Tot hem worden alle wenfehen, alle gebeden aller redclyke bewooneren van zyn onniectelyk Ryk opgezonden ; hy hoort ze allen cn vervult ze allen zo als ITO 1 BC ien ieder ill "t byzondcr en voor allen in 't algemeen het meest dienftig is. In het denkbeeld van hem, den Eenigen, den Alwyzen, den Algoeden, vindt gy de oplosfing van alle zwaarigheden, van alle fchynbaare tegenftrydighcid in de Natuur en in den Godsdienst , dc onfeilbaare regelmaat van uw' geheel gedrag, den onbewceglyken grondflag vau uwe hoop voor tyd en eeuwigheid, de meest bevredig

Sluiten