Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152 JESUS C H RIST U ff

hcid. Hoe meer ik in geene vorder, des te nader kom ik tot deeze. Hoe redclyker ik denk en handel, hoe wyzcr cn beter ik word, des te zaliger en Godc gevalliger ben ik. Hoe meer ik naar Jefus, mynen Voorganger, gelyk, des te gefchikter word ik vóór de liefde en gemeenfehap van zynen en mynen hemelfqhen Vader, des te meer nader ik tot de volmaaktheid der mcnfchelyke natuur. In zyn leven op aarde verfchynt de fchoonhe'd, de waardigheid, de zaligheid van eenen vroomen, Godc geheel overgegeevencn, menschlievcndcn, ten algemeenen nutte ingerichten wandel, in den heldcriten luister voor myne oogen; en het heerlykc hemelfche leven, 't welk hy thans geniet, verzekere my op dc beste gronden, dat ik langs den weg van Christelyke deugd en braafheid myn oogmerk niet misfen, dat ik langs denzelven de vervulling van alle myne wen'fchen vinden zal. Gerustelyk wil ik derhalven op deezen weg wandelen ; gerustlyk alle zwaarigheden, die ik op denjjelven zou mogen ontmoeten, onder dc oogen zien. Hy, die my deezen weg heeft aangeweezen , zal my deeze zwaarigheden ook helpen overwinnen!

Ja, myne geliefde Vrienden! de rnansch*, ds

Chris-

Sluiten