Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN LEERAAR DER WAARHT.ID. 155

broederen door voorbeeld en weldaaden het gemis zyner zigtbaare tegenwoordigheid eenigermaate vergoeden. Welk een gevoel van waardigheid, welk een gevoel van krachten, welke edele begeerten , welk eene zucht naar fteeds toeneemende volmaaktheid moeten zulke leeringen niet in haare belyders verwekken! Gewisfelyk, dit zyn woorden des levens, levendigmaakende, geest en kracht verwekkende leeringen, die ons, tcrwyl zy ons onderrechten , tevens tot de getrouwfte opvolging van deeze^ onderrechtingen aanfpooren, ons met moed en yver ontvonken , en alle beletfelen op den weg der deugd wel niet verachten, maar echter manmoedig helpen overftygen!

Hicrby komt nog, myne geliefde Vrienden! de zesde hoofdwaarheid, om welke getuigenis te gecven en buiten twyfel te ftellen Jefus in de waereld gekomen is. Ik bedoel de leer onzer onflerflykheid en der toekomende vergeldingen. Eene leer, wier zekerheid eene voldoening van de dringendfte behoeften van onzen Geest is; eene leer, die alle dryfveeren van het menschlyke hart in beweeging brengt, en den Christen meer vreugde cn geluk, meer troost in lyden, meer aandrang en kracht tot de zuiverfte, ver-

hevend-

Sluiten