Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ó (jocU bermhartige Vader, zo groot als de ellende was, waarin de zonde ons geftort had, zo groot is de hulp, die gy ons door uwen Zoon, Jefus Christus, hebt laaten toekomen. In hem hebt gy ons den magtigften Verlosfer van dienstbaarheid en ellende, van zonde en dood gegeeven; door hem hebt gy ons tot vryheid, tot de zaligde vryheid geroepen, ö Dat wy toch alle uwe genadige befchikkingen ter on;. zer verlosfing en zaligheid recht dankbaarlyk erkenden en recht zorgvuldiglyk en getrouwlyk gebruikten! Neen, niemand van ons, ö God, niemand moet zo ongevoelig en laaghartig zyn , om de roeping tot vryheid niet te hooren, en, met verachting van dezelve, in de dienstbaarheid cn in ellende te kwynen. Neen, elk van ons moet deeze roeping gewillig volgen, en, van den geest des Christendoms bezield, alle banden, die hem nog gevangen houden, verfcheuren, zynen roem in de bclydenis der waarheid en in de betrachting der deugd zoeken, en U als zynen toegenegenen Vader met blyhartigheid , met eene eerbiedige , kinderlyke liefde ecren. Zegen toch tot dat einde de overdenkingen , die wy thans zullen voordraagen. Laat dezelve ons verhand verlichten, ons hart beweeL 3 gen;

Sluiten