Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HERSTELLER DER VRYHEID. I73

hetzelve verwekken kon! En zou dit niet inzonderheid de droevige toelland der besten, dat is, der gemoedelykften onder de Heidenen geweest zyn? Men vond, 't is waar, veelen onder hen, die dit juk, en met hetzelve alles, wat godsdienlligheid genoemd wordt , afwierpen. Maar wierden zy daardoor wel gelukkiger? Of verwisfclden zy flechts ellende met ellende? Zonder God in de waereld te leeven, niet te wecten vanwaar men zynenoorfprongontvangen heeft, van wien men afhangt, by wien men hulp en troost zal zoeken, waartoe men verordend is; zich als een werk van het geval, en t geen hem bejegent als uitwerkfcls van het blinde'noodlot te moeten befchouwen, — kan 'er wel iets droeviger weezen ? Moet niet deeze onweetendheid en deeze twyfcling inzonderheid in tyd van nood, cn in die oogcnblikken, waarin des menfchen geest naar licht erf-waarheid reikhalst , eene niet min zwaare last voor den nadenkenden mensch zyn, dan het bygeloof voor

dien meer zinnelyken mensch is ? En

nu, myne aandachtige Toehoorers ! bedenkt , dat de in de waereld verfcheenén Heiland zyne leerlingen en aanhangers van alle deeze lasten bevryd heeft. Hy heeft het vcrpligtende der byplegtige wet opgchecven. Dc dienaar van .

Je-

Sluiten