Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BE HERSTELLER DER VRYHEID. 185

maatei, door eene fteeds vryer en gelukkiger gebruikmaaking van zyne krachten te genieten. 'Er is geene verdoemenis voor de geenen , die in Christus Jefus zyn, dis niet naar het vleesch, niet als enkel zinnelyke menfchen,' maar naar den geest, naar de voorfchriften der reden en der Christelyke openbaaring, wandelen! Enkel uitzigten, enkel verwachtingen, die geene angstvallige vrees des doods en der helle in het hart van den Christen verblyf vergunnen, of die dezelve , wanneer zy des niet te min by hem ontftaan mogt, echter zekerlyk opweegen !

Nog eene andere vryheid, myne Vrienden! die wy den in de waereld verfcheenenen Jefus te danken hebben. De Christen, die deezen naam inderdaad verdient , die zich geheel en al van den geest des Christendoms regceren en bezielen laat, is vry van die menjchenvrees , van die kruipende denkwyze en flaaffche onderdaanigheid, welke nog zo veele menfchen, die geen Christenen, of niet waarlyk Christeiyk gezind zyn, geboeid houdt. Hy heeft, in dc fchool van Jefus Christus, de waardigheid der menfchclyke natuur en haare verhevene verordening leeren kennen. Hy weet, hy gevoelt, hoe nie> . tig alle uitwendige voorrechten, alle aardfche / M 5 magt,

Sluiten