Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HERSTELLER DER VRYHEID, 103

twyfelachtig maaken. Neen, 't is dc komst van eenen Koning, die niet voor zichzelven, maar voor u kwam, en leefde en leerde en leed en ftierf, en nog tegenwoordig voor u leeft en heerscht, en zyne grootheid en zynen roem in uwe gelukzaligheid zoekt, 't Is de komst van eenen Verlosfer, die zyne heerfchappy op de herfTelling uwer vryheid grondt, die wel heer* fchen, doch niet over ellendige, laage flaaven, maar over vrye, edeldenkende, gelukkige menfchen heerfchen wil; die u zelfs tot heerfchers, tot koningen maaken, die u thans -uwe lusten en hartstochten, den glans van het uiterlyke geluk, het bedrieglyke der zinnelykheid, en vooroorlen der onweetendhcid en des bygeloofs, vrees en fmert, zonde en dood overwinnen leeren, en u hiernamaals in eenen beteren ftaat over vee» le andere wil Hellen, en tot zyne mederegenten verheffen. Geloofd zy clan, geloofd zy hy, die komt in den naam des Heeren! Welgelukzalig Koning , wiens wetten waarheid en goedheid zyn, wier gevolg leven en vryheid en vreugde en gelukzaligheid is! Dat zyne heerfchappy zich onder ons, zich onder alle volken des aardbodems fteeds verder uitbreide, dat zy ons en allen, die zich aan hem onderwerpen , die hem tot hunnen Leidsman kiezen, fteeds vryer en zaliger N maa-

Sluiten