Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212 ZALIGHEID DER EERSTE LEERLINGEN

den Heer niet gezien, — hebben zyne ftem niet gehoord. — Daardoor hebben wy onbetwistbaar in meenige opzigten veel verloren. Hoe diep zou niet, indien wy anders zyne oprechte aanhangers geweest waren, zyn beeld in ons hart geprent, hoe lang zouden zyne magtfpreuken, op die wyze voortgebragt, by deeze, by geene gelegenheid tot ons gefproken, ons in de ooren geklonken, — hoe verftaanbaar zyne ftem in ons binnenfte geweest zyn ! Hoe dikwyls zouden wy ons zyne gedachtenis, zyne met zo veele andere denkbeelden famenhangende, en door zo veele kleine omftandighcdcn cn gebeurdtenisfen dagelyks vernieuwd wordende gedachtenis herinnerd, hoe dikwyls zou dezelve ons opgewekt , vertroost , vcrvrolykt hebben ! — — Maar hoe Veel hebben wy 'er misfehien des niet te min by gewonnen, dat wy niet in dien tyd geleefd, dat wy hem, onzen Heer, niet in perfoon gekend hebben! Want wie weet, of wy ons niet aan zyne voor 't uiterlyke geringe gedaante, of ook aan zyne geheel heilige, alle aanfpraak op waereldfche grootheid en heerfchappy verydelendc, leer geërgerd, of wy hem niet met de meesten van zyne tydgenooten verloogchend, veracht, verworpen , of wy niet met hun geroepen hadden, kruist hem, kruist

hem i

Sluiten