Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, VAN JESUS CHRISTUS, ENZ. 215

ariden, zyne vrienden, den tempel, den Tabor, den Olyfberg bezoeken, kunnen hem alomme de werken zyns Vaders zien werken, en licht cn troost en hulp rondom zich vcrfpreiden; zo kunnen wy zyn openbaar en byzonder onderwys bywoonen, en hooren, hoe hy de komst van Gods Koningryk aankondigt, de eigenfchappen en zaligheden zyner onderdaanen bekend maakt , de vermoeiden en belasten tot zich roept cn hun verkwikking en rust belooft;'hoe hy de wet verklaart, berouw en verbetering predikt, de heerfchende zonden en ondeugden beftraft , de geveinsden ontmaskert, cn dc zaak der deugd en braafheid verdedigt; hoe hy den menfchen van Godswege genade, vergeving der zonden, byftand, het leven en de onfterflykheid aankondigt, het toekomende voor hun ontwikkelt, zyn en hun lot , de opftanding der dooden en het laatfte oordeel met zyne gewigtigc gevolgen hun voor oogen fielt; hoe hy nu eens zyne Discipelen wegens het oogmerk hunner bediening onderrecht , hen leert en vertroost , dan weder zich in den trecst tot hem, die hem gezonden had, verheft, en voor hen en voor allen, die in 't vervolg in hem geloovcn zouden, zyne gebeden uitftort. Zo kunnen wy eenigermaate j'uist het zelfde zien cn hooren, 't geen zyne O 4 eer-

Sluiten