Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN JESUS CHRISTUS, ENZ. ai7

ger worden, dan de wysten en besten onder de menfchen konden worden, die deeze voordeelen ontbeeren moesten? En wordt niet dus onze Gemeenfehap met hem fteeds vaster en naauwer, fteeds ryker in vreugde en zaligheid? Hoe beter wy zyne leer kennen, en met hoe grooter getrouwheid wy dezelve opvolgen: des te meer zullen wy met hem van een en het zelfde gevoelen zyn, des te vryer en volkomener bezielt ons zyn geest, des te nader komen wy tot hem, en des te gefchikter worden wy 'om in eene ruir mer maate in zyne magt en heerlykheid te deelen,

Welke voorrechten genieten wy dan niet in alle deeze opzigten boven zo veele andere menfchen en volken! Waarelyk, ook in dit opzigt kan 'er ren onzen aanzien gezegd worden: Veelen hebben begeerd en begeeren nog te zien V geen gy ziet, en hebben V niet gezien, en te hooren V geen gy hoort, en hebben V niet ger hoord. Hoe veele braave zielen zullen 'er niet misfehien onder de Heidenen , Muhamedaanen en Joodcn, zyn, die naar licht, naar troost, naar kennis der waarheid, naar zekerheid hygen, die den uitgang uit den doolhof van twyfeling en bekommeringen, in welken zy omdwaalen, angstvallig zoeken, die God, hunnen Schepper, O $ en

Sluiten