Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«30 DE MENSCHEN DENKEN VEHSCIIEIDENLYK

Men vindt, eerftclyk, zelfs onder de Christenen ongeloovigen en twyfelaars , en wel van verfchillende foorten. Ongeloovigen uit ligtvaardigheid, voor wien Godsdienst en Christendom , voor wien alles, wat ernst en nadenken vereicht , onverfchillige en onaangenaame zaaken zyn. Ongeloovigen uit neiging tot de zonde, die de duisternis liever hebben dan het licht, omdat hunne werken boos zyn , die de waarheid fchroomen te onderzoeken en te ontdekken, omdat zy wel voorzien, dat de waarheid hun niet gunflig weezen, dat dezelve hun by hunne tegenwoordige denk - en handelwyze niet veel troost zou kunnen geeven. Ongeloovigen, die meer bewyzen en andere foorten van bewyzen voor het Christendom verlangen, dan de natuur der zaak vergunt, cn die, omdat zy misfehien aan deeze foorten van bewyzen gewoon zyn, en dezelve een uitfluitend vermogen toefchryven, de kracht der andere foorten van bewys niet gevoelen. Ongeloovigen , die eene ongelukkige opvoeding met valfche, tegenflrydige begrippen van den inhoud der Christelyke leer vervuld heeft , die naderhand uit deeze begrippen vooroordcelen tegen het Euangelie gezogen, en zich door het onvoorzigtigc leezen van zekere boeken , of door den verderflyken omgang met zekere

Sluiten