Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nopens jesus christus. 23Ï

kere perfooncn in deeze vooroordeelcn verfterkt, en dezelve tot den rang van grondbeginfelen verheven hebben. Ongeloovigen en twyfelaars, eindelyk, die met braave oogmerken getoetst, onderzocht , maar uit gebrek aan de noodigc hulpmiddelen , of der noodigc voorbereidende kundigheden, uit gebrek aan oefening in't nadenken en onderzoeken,en door een famenloop van ongunftige uiterlyke omftandigheden, by deezë onderzoekingen niet die voldoening, niet dat licht, niet die zekerheid, welke zy daarvan verwachtten , gevonden , en die nu misfehien lust noch tyd hebben, om den afgelegden weg nog eenmaal te bewandelen, en die by gevolg ia twyfcl, in verwarring en ongerustheid blyven. Alle deeze ongeloovigen en twyfelaars loopen in hunne gevoelens aangaande Jefus Christus en zyne leer, zeer wyd uit een. Zy weêrfpreeken de een den anderen; zy weêrfpreeken dikwyls zichzeiven. Nu eens omhelzen zy dit, dan weder een ander ftclfcl; nu eens neemen zy tot deeze, dat tot geene onderftelling hunne toevlucht,, naar dat de een of de ander van hunne aanvoerers de zaak van deeze of van eene andere zyde eenen fchyn van waarheid gegeevcn heeft. Eene cn dezelfde omftandigheden , gefchiedenis * leeringen, geboden, moeten hun nu tot bewyp 4 kg

Sluiten