Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOPENS TESUS CHUISTTJS, Qdl

te zyn. De ongeloovige, de twyfelaar, de bygeloovige, de huichelaar en dc Christen mogen derhalven in hunne gevoelens aangaande Jefus Christus nog zo vvyd van malkanderen verfchillen, dit is geene reden om ons te doen wankelen ; dit mag het Christendom in onze oogen niets van zyne waarde beneemen; dit kan tusfchen de waarheid en de dooling niet beflisièn.

Maar deeze verfcheidenheid van gedachten en gevoelens wegens Jefus Christus moet ons, ten derden, opwekken tot het nadenken over deeze gewigtige zaaken, tot het zorgvuldig en onpartydig onderzoeken van dezelve. Zy moet ons aanfpooren, om uit inwendige overtuiging verzekerd te worden van ons geloof. Daartoe ken ik geen beter middel , dan het vlytigc cn mee ■ verflandige oogmerken verbondene leezen va.i de fchriften der Euangelisten. Daar, myne geliefde Vrienden! kunt gy met Jefus Christus bekend , gemeenzaam worden, hem zclven hooren, met hem omgaan, hem in vcelerhande omftandigheden en bedryven zien, hem in leeven en in den dood vergezellen; daar hebt gy Hechts uw hart.voor de indrukfelen, die dit alles op u maaken, voor dc hoogachting en liefde, die u.het charakter van Jefus, cn zyne heilige, troostryke Q leer

Sluiten