Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<J.j2' DE MENSCHEN DENKEN VEItSCHEIDENLYK

leer inboezemen zal, te ontfluiten, en dan uw gezond verftand , i uw natuurelyk gevoel van waarheid, de uitfpraak te laaten doen. — Alwie het Euangelie niet dikwyls, niet met veel opmerkzaamheid en onpartydige leerzucht geleezen , alwie zich niet met den inhoud en den geest van hetzelve recht bekend gemaakt heeft, die is geheel en al niet gerechtigd om over Jefus te oordeelen, veel minder om hem en zyne leer te verwerpen. — Wenscht gy derhalven van uw gevoelen en geloof in dit ftuk verzekerd té zyn, beoefent dan dit in alle opzigten zo belangrykc boek. Tracht u in de tyden, in de om Handigheden , in de denkwyze der toen leevende menfchen te verplaatfen , hunne behoeften in te zien en te gevoelen; vergelykt dit alles met de gefprekken en daaden van Christus, met de oogmerken, die hy had en kon hebben, en met de gevolgen, die zyn werk op aarde omtrent de overige volken en menfchen hebben moest en werkelyk gehad heeft; vergelykt het met het beste en nuttigde, 't geen andere vrienden en bevorderaars der menfehelyke wysheid en' gelukzaligheid gedaan hebben cn konden doen: en gy zult den natuurclykften, zekerften weg ter ontdekking der waarheid inflaan, en hy gal niet lang voor u verborgen blyven.

Pleegt

Sluiten