Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244 DE MENSCHEN DENKEN VERSCHEIDENLYK

verlost heeft; als gy bemerkt, dat zyne geneesmiddelen , zyne voorfchriften van tyd tot tyd hcilzaame veranderingen in uw geitel voortbrengen, u van tyd tot tyd vrolyker, fterker, cn tot het verrichten van uwe bezigheden cn tot het genieten van onfchuldige geneugten bekwaamcr maaken: dan houdt gy hem voor eenen gefchikten, braaven arts, dan vertrouwt gy u gcrusdyk aan zyne zorg., dan volgt gy gaarne zyne voorfchriften; offchoon gy niet in ftaat zyt om zyne geleerdheid, de uitgeftrektheid cn gegrondheid zynQr kundigheden cn weetenfehap te bepaalen; offchoon gy niet weet, op welk eene wyze cn door welke middelen hy deeze kundigheden cn weetenfehap verkrecgen hebbe , cn hoe cigenlyk, zyne geneesmiddelen in uw ligchaam werken , en waardoor zy de heilzaame

kracht bezitten , die zy aan u bctooncn.

En waarom, myne geliefde Vrienden! waarom zoudt gy met betrekking tot Jefus Christus en het gevoelen, 't welk gy wegens hem cn zyne leer voedt , niet op de zelfde wyze te werk gaan? Beproeft flechts, of deeze leer u eenige oplosfingen over gewigtige onderwerpen der kennis geeve; of zy u misfehien menig ftuk opheldere , 't geen anders duister voor u zou zyn; of zy u troost cn gerustheid verfchaffe, wanneer

gy

Sluiten