Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ego DE MENSCI-IEN DENKEN VERSCIIEIDENLYK

u aanwyst, en op welken hy u zelf is voorgegaan, 't Is te vergeefs, dat gy hem voor den Verlosfer cn Heiland der menfchen erkent, indien gy u van hem niet wilt laaten helpen en redden; indien gy de gevaaren, voor welken hy u waarfchouwt, niet vermyden, dc zonde niet Ontvlieden, het juk der dienstbaarheid, Waarvan hy u ontdaan wil, niet vaaren laaten; indien gy niet wyze, dcugdzaame, vroome, heilige menfchen wilt worden, 't Is te vergeefs, dat gy hem uwen Heer noemt, indien gy hem niet in allé opzigten gehoorzaamt; te vergeefs, dat gy hem voor den Rechter der lccvcndcn en der dooden erkent, cn gelooft, dat de Vader hem alle magt gegeeven heeft in den hemel cn op de aarde, indien gy u hem niet van harten onderwerpt , indien gy u niet op zulk eene gemoedsgcfleldhcid en zulk een gedrag bevlytigt, dat gy namaals'voor hem beftaan kunt en by zyne laatftc komst niet te fchande wordt. Neen, dc overtuiging van het verltand, eene mondeïyke belydenis, eerbiedige gebaarden, of eene gedwongene, gedeeltelyke , tot zekere tyden cn gevallen bepaalde, gehoorzaamheid doen hier nies ter zaake uit. Neen,, wilt gy Jefus als den Christus, als den Zoon en Plaatsbekleedcr van den iecvenden Gud ceren; wilt gy naar

waar-

Sluiten