Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'afgeloopene jaar. 269

aanweezig, dat ik my over dezelve niet behoef te fchaamen, noch my over hun verlies te beklaagen ? En hoe heb ik myne bezigheden waargenomen? Hoe myn beroep betracht? Hoe myne pligten vervuld? uit dwang cn met tegenzin, of uit neiging en met lust? Met nalaatigheid, of met zorgvuldigheid ? Uit enkele winzucht , of uit gehoorzaamheid jegens de goddelyke wetten, en uit begeerte om mynen broederen van nut te zyn? Met vroome gemoedelykheid of met eene zelfzoekende, baatzuchtige, ydcle ziel? Zorgde en arbeidde ik ceniglyk voor my zeiven, of ook voor anderen? Was elke pligt heilig en onverbreeklyk in myne oogen, en verkoos ik de volbrenging van den zeiven boven elk uiterlyk voordeel, boven elk voorbygaand vermaak ?

Vierde Vraag: Welke mis/lagen heb ik in het geëindigde jaar begaan, en hoe moet en zal ik in 't vervolg dezelve vermyden? — Waren het gebreken, die eertyds over my heerschten, gebreken , die uit myne geaartheid en uit gewoonte voortkwamen; of gebreken, waarvan ik voorheen vry was, waaraan ik my anders niet fchuldig maakte? Waren het misflagen uit overyling, die my in het oogenblik der verzoeking wegfieepten, en die my even zo fpoedig berouwden,

als

Sluiten