Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ö P0d, Opperheer der waereld, Befchikker en Regeerer van alle onze lotgevallen l Aan u hebben wy eiken dag, elk uur onzes levens te danken, cn van u verwachten wy derzelver voprtduuring in deeze en in de toekomende waereld. Zyn onze dagen op aarde hoogst onzeker en vlugtig ; zy zyn nogthans in uwe hand, zy worden nogthans door u, den Alwyzen, den Hoogstgoeden, bepaald en geregeld; en dit fielt ons gerust, dit boezemt ons vertrouwen en gelaatenheid in: want alles wat van u komt, is zaligheid, en alles , wat gy befchikc en doet, is recht en goed. Bezielt gy ons met het leven, dan fchenkt gy ons ook tevens de bekwaamheden en middelen tot een bly genot van hetzelve. Neemt gy ons leven weg, dan voert gy ons daardoor in het betere leven over, en maakt ons voor verhevener genoegens vatbaar. Ja, aan u laaten wy gerustlyk dc bepaaling en inrichting onzer volgende levensdagen bevolen. Gy zult dezelve verlengen of verkorten, door vreugde of door druk doen uitmunten, zo als voor ohs, uwen kinderen, heilzaamst is. Mogten wy ze allen flechts zo gewigtig achten, als zy werkelyk zyn, en ze allen tot zulke einden aanwenden, waartoe gy ze S 4 onS

Sluiten