Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEüWBBGONNENE JAAR. EQJ

pen ; deeze dagen der mannelyke derkte en werkzaamheid. Wees en word en doe geduurende dezelve alles, wat gy in uwe omdandighedcn, volgens uw beroep, in uwe betrekkingen kunt zyn en worden en doen. Span uwe krachten in, en laat u haare infpanning nooit verdrieten. Zoek geen rust, voor dat gy gearbeid, geen belooning, voor dat gy dezelve verdiend hebt. Verlang niet te oogden, voor dac gy geplant en gezaaid hebt. Denk en handel noch als een jongeling noch als een grysaart in de jaaren van eenen man. Erndig nadenken, en ryp overleg zy het kenmerk van alle uwe fchredeh, en nuttige werkzaamheid het fieraad van alle uwe dagen!

Gewigtig zyn, eindclyk, de dagen, die gy in het nieuw begonnene jaar te gemoet ziet, o gy, die reeds den hoogeren of hoogden menfchelyken ouderdom nadert! 't Zyn dagen van ernftiger zielsoverdenkingen, van erndiger voorbereiding tot uwen overgang in het andere leven; dagen van rype wysheid, van geoefende deugd, van voorbeeldelyke godsvrucht. 6 Gebruik zetot die einden, waartoe de oorfprong en onderhouder uws levens ze u gegeeven heeft! Verbeter, vergoed, zo-veel gy kunt, de gebreken, T 3 de

Sluiten