Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&$6 VOORUITZIGT OP HET

noegen of ongenoegen, troost of kwelling, ellende of geluk rondom ons verfpreiden, cn welke wy ons eeuwig met vergenoeging herinneren , of waaraan wy nooit zonder fchaamte en Verwarring denken kunnen! Hoe naauw hangt niet alles, wat wy denken en fpreeken en doen, met malkanderen te famen! Hoe vruchtbaar is dikwyls eene gedachte, eene begeerte , eene daad in honderd andere foortgelyke gedachten, begeerten en daaden ! Hoe innerlyk is niet daarenboven het verband, waarin wy allen tot malkanderen ftaan, en hoe menigvuldig de invloed, dien de een op den anderen heeft! Hoe zelden kunnen wy iets fpreeken of doen, dat niet meer of min op anderen werkt; en hoe weinig (laat het gemeenlyk in ons vermogen om het kwaade en nadcelige, dat wy gefproken of gedaan hebben , weder tc verbeteren, en de gevolgen daar * van, die fteeds in 't verborgene voortwerken, tc vernietigen! Welk eenen invloed moet niet eindelyk ons tegenwoordig gedrag op ons toekomend lot, ons leven op aarde op ons leven na den dood hebben, dcwyl het laatfte een vervolg cn vergelding van het eerfte zal zyn! Roept dit alles ons niet met luide ftemme toe: Waak over u zeiven, waak over alle uwe gedachten en begeerten, gefprekken en handelingen.

Sluiten