Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERlG'Ta

J)IE onze Eeuw en den meer en mee? toenemenden ligtzinnigen fmaak in het Godsdienftigc kent, zal niet zeggen, dat een Onderwerp , als dit werkje aan 'c hoofd opgeeft, geheel noodeloos is met ernst overwogen en behandelt te worden» Het fchimpen op de formulieren, op den Catechismus, op het Catechismusprediken, dat langs hoe meer doorbreekt— het befpotten van die Leeraars, die het een en ander vöorflaan , als waren zy armhartige Zielen, te dom of te lui om aelfs, — om iets bondigs en nieuws, te denken , en daarom verpïïgt den ouden flender te pryzen en te volgen —het uittarten van hen (gelyk my zelf meer dan eens ontmoet is) als hadden ze niets wezenlyks voor de formulieren en den Catechismus te zeggen ■— dit , dunkt my, maakt de verdediging van beiden noodzakelyk; al was het maar, om onzen belyderen de Oogen te openen voor de zwakheidvan de fpotredenen der tegenftanders, en te waarfchuwen, zig door hun ydel * 2 ge-

Sluiten